Unalu Magni Kheti 2024 : આ પદ્ધતિથી કરો ઉનાળુ મગની ખેતી, થશે બે ગણું ઉત્પાદન

Unalu Magni Kheti : ઉનાળામાં મગની સારી ખેતી, ભારતમાં ઉગાડવામાં આવતા કઠોળ પાકોમાં મગ નું મહત્ત્વનું સ્થાન છે. 24 ટકા પ્રોટીનની સાથે તેમાં ફાઈબર અને આયર્ન તત્વો પણ ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે. ઝૈદમાં વહેલી પાકતી અને ઉચ્ચ તાપમાન સહન કરતી જાતોના વિકાસને કારણે મગની ખેતી નફાકારક બની રહી છે. મગની અદ્યતન ટેક્નોલોજી અપનાવીને ઝૈદ સિઝનમાં પાકનું ઉત્પાદન 10-15 ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર સુધી વધારી શકાય છે.

વાવણીનો સમય 

ઉનાળુ મગની વાવણી માટેનો સાનુકૂળ સમય 10 માર્ચથી 10 એપ્રિલ સુધીનો છે. ઉનાળામાં મગની ખેતી ઉચ્ચ તાપમાન અને ઓછી ભેજને કારણે રોગો અને જીવાતોનું પ્રમાણ ઘટાડે છે. પરંતુ જો વાવણી મોડી કરવામાં આવે તો ગરમ પવન અને વરસાદને કારણે શીંગોને નુકસાન થાય છે. એપ્રિલમાં પ્રારંભિક પાકતી જાતોનું વાવેતર કરવું શ્રેષ્ઠ છે.

જમીન અને તૈયારી । Unalu Magni Kheti

રેતાળથી કાળી કપાસ સુધીની તમામ પ્રકારની જમીનમાં મગ ઉગાડી શકાય છે, પરંતુ તેની ખેતી માટે સારી ડ્રેનેજવાળી ચીકણી જમીન શ્રેષ્ઠ છે. આલ્કલાઇન અને એસિડિક જમીન મગ ની ખેતી માટે યોગ્ય નથી. ઝૈદ પાક માટે ખેડાણ આપીને ખેતર તૈયાર કરવું જોઈએ. સ્થાનિક હળ વડે 2-3 ખેડાણ કર્યા પછી, કોમ્પેક્શન કરવું જોઈએ જેથી જમીન નાજુક બને અને જમીનમાં ભેજ જળવાઈ રહે.

બીજનો દર અને બીજ માવજત

Unalu Magni Khetiની વાવણી માટે હેક્ટર દીઠ 20-25 કિલો બીજનો દર પૂરતો છે. બીજને 2.5 ગ્રામ થિરામ અને 1.0 ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝિમ અથવા 4-5 ગ્રામ ટ્રાઇકોડર્મા પ્રતિ કિલો બીજના દરે માવજત કરો. ફૂગનાશક સાથે બીજની માવજત કર્યા પછી, રાઈઝોબિયમ અને પીએસબી કલ્ચર સાથે બીજની સારવાર કરો. રાઈઝોબિયમ કલ્ચરની સારવાર માટે 25 ગ્રામ ગોળ અને 20 ગ્રામ રાઈઝોબિયમ અને પીએસબી કલ્ચરને 50 મિલી પાણીમાં સારી રીતે ભેળવીને 1 કિલો બીજ પર હળવા હાથે મિક્સ કરી બીજને સંદિગ્ધ જગ્યાએ 1-2 કલાક સુધી સૂકવવા જોઈએ. અને વાવણી માટે વપરાય છે.

વાવણી પદ્ધતિ

મગને 25-30 સે.મી.ના અંતરે પંક્તિથી હાર સુધી અને છોડથી છોડ સુધી 5-7 સે.મી.ના અંતરે વાવવા જોઈએ અને બીજને 3-5 સે.મી.ની ઊંડાઈએ વાવવા જોઈએ જેથી સારી અંકુરણ મેળવી શકાય.

પોષણ વ્યવસ્થાપન

સામાન્ય રીતે Unalu Magni Khetiના પાકમાં હેક્ટર દીઠ 15-20 કિગ્રા નાઇટ્રોજન, 40-60 કિગ્રા ફોસ્ફરસ, 20-30 કિગ્રા પોટાશ અને 20 કિગ્રા સલ્ફરનો ઉપયોગ કરો. તમામ ખાતરો વાવણી સમયે જ નાખવા જોઈએ.

પાણી વ્યવસ્થાપન

ઝૈદમાં, હલકી જમીનને 4-5 વખત સિંચાઈની જરૂર પડે છે જ્યારે ભારે જમીનને 2-3 વખત સિંચાઈની જરૂર પડે છે. ડાળીઓ બનાવતી વખતે અને દાણા ભરતી વખતે જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોવો જોઈએ તે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે.

નીંદણ વ્યવસ્થાપન

ઝૈદ પાકમાં, પ્રથમ પિયત પછી, નિંદણ જાતે અથવા હાથથી નિંદામણ દ્વારા દૂર કરવું જોઈએ. પાકની જરૂરિયાત મુજબ બીજું નિંદામણ કરી શકાય છે.

રોગ વ્યવસ્થાપન

પાવડરી માઇલ્ડ્યુ, મેક્રોફોમિના બ્લાઇટ, સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ અને એન્થ્રેકનોઝ Unalu Magni Kheti માં મુખ્ય ફૂગના રોગો છે. આ રોગોને રોકવા માટે, રોગ પ્રતિરોધક જાતો પસંદ કરો, યોગ્ય બીજ માવજત કરો, નીંદણનું સમયસર નિયંત્રણ કરો અને ખેતરમાં યોગ્ય પાણી નિકાલ જાળવો. અને વાવણીના 30 દિવસ બાદ 500 ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ દવા 500 લીટર પાણીમાં ઓગાળી પાક પર છંટકાવ કરવો. જરૂરિયાત મુજબ 15 દિવસ પછી છંટકાવ પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે.

આ ઉપરાંત Unalu Magni Kheti માં યલો મોઝેક અથવા યલો ચિટેરી રોગ વધુ જોવા મળે છે.તે એક વાયરલ રોગ છે જે સફેદ માખી દ્વારા એક છોડમાંથી બીજા છોડમાં ફેલાય છે. પ્રથમ, નવા પાંદડાની નસોની વચ્ચે પીળા અને લીલા કોણીય ફોલ્લીઓ દેખાય છે.બાદમાં, અસરગ્રસ્ત પાંદડાઓની પીળાશ ધીમે ધીમે વધે છે અને આખું પાન પીળું થઈ જાય છે. આને રોકવા માટે, છોડ રોગ પ્રતિરોધક પ્રજાતિઓ. ખેતરમાં નોંધનીય બાબત એ છે કે શરૂઆતમાં માત્ર થોડા રોગગ્રસ્ત છોડ હોય છે જેને લક્ષણો દેખાય કે તરત જ જડમૂળથી નાશ કરવો જોઈએ અને સફેદ માખીને અટકાવવી જોઈએ.

સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે 150 મિલી ઇમિડાક્લોપ્રિડ અથવા 400 મિલી ડાયમેથિએટ પ્રતિ હેક્ટર 400 લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરો અને 12-15 દિવસમાં ફરીથી છંટકાવ કરો. સફેદ માખીઓનું યજમાન હોય તેવા નીંદણને ખેતરના શિખરો પર અથવા તેની નજીક રહેવા દો નહીં.

જંતુ વ્યવસ્થાપન

Unalu Magni Khetiના પાકને કરડવાથી અને ચૂસનાર બંને જંતુઓનો ઉપદ્રવ થાય છે. બોરર જંતુઓમાં, ચાંચડ ભમરો, પોડ બોરર અને લીફ કર્લર મુખ્ય છે, તેમના નિયંત્રણ માટે, 1 લિટર પ્રોફેનોફોસ અથવા 500 મિલી ક્લોરેન્ટ્રાનિલિટ્રોલ અથવા 125 ગ્રામ સ્પિનોસાડ પ્રતિ હેક્ટર બે વાર છંટકાવ કરો.

સફેદ માખી, થ્રીપ્સ અથવા જેસીડ જેવા શોષી જંતુઓના નિયંત્રણ માટે હેક્ટર દીઠ 150 મિલી ઇમિડાક્લોપ્રિડ અથવા 400 મિલી ડાયમેથિએટનો છંટકાવ કરો.
ઘૂસણખોરી અને શોષક બંને જંતુઓના ઉપદ્રવના કિસ્સામાં, હેક્ટર દીઠ 1 લિટરના દરે પ્રોફેનોસાયપરનો છંટકાવ કરીને જંતુઓનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

લણણી, થ્રેસીંગ અને સંગ્રહ

જ્યારે મગની 85 ટકા શીંગો પાકી જાય ત્યારે પાકની કાપણી કરો. જ્યારે શીંગો વધુ પાકે છે ત્યારે તેમાં તિરાડ પડી શકે છે, તેથી સમયસર લણણી કરવી જરૂરી છે. લણણી કર્યા પછી, પાકને થ્રેશ કરો અને બીજને 9 ટકા ભેજ પર સૂકવીને સંગ્રહિત કરો.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Unalu Magni Kheti સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, MahitiAapo.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.